Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Vastgesteld door Crystal Networks B.V., gevestigd te Naarden en zaakdoende aldaar.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi,-Eem- en Flevoland

KvKnummer 32162145

_________________________________________________________________

I Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crystal Networks B.V., gevestigd te Naarden.

 1. Afnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht aan leverancier heeft gegeven of wil gaan geven tot het verrichten van werkzaamhe­den of het vervaardigen van zaken.

 1. Het werk:

Het totaal van de tussen leverancier en de afnemer overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen van diensten en producten.

 1. De dienstverlening:

Deel van het werk dat voortvloeit uit een tussen leverancier en afnemer overeengekomen duurovereenkomst.

II Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier opgestelde aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, alsmede op de tot­stand­ko­ming, de inhoud en de nakoming van alle tussen hem en de afnemer gesloten over­eenkom­sten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeen­komsten. Toepassing van door de afnemer ingeroepen andere alge­mene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewe­zen.
 2. Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden dienen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

III Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een aanbod kan slechts zonder afwij­kingen worden aanvaard.
 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, kleuren, technische beschrijvingen e.d.), opgenomen in prijskranten, catalogi, prospecti, advertenties of offertes gelden bij benadering, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectueel) eigendom van de leverancier. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 3. Indien de afnemer het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven aan de leverancier.
 4. De leverancier is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de afnemer vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

IV Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier hetzij de aanvaarding van zijn aanbod binnen een redelijke ter­mijn schriftelijk beves­tigt, hetzij reeds met de uitvoe­ring van de overeenkomst is begonnen.
 2. Leverancier kan niet gehouden zijn eerder met de uitvoe­ring van het werk een aanvang te nemen dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit heeft.

V Uitvoering van de overeenkomst

Levering

 1. De met de afnemer overeengekomen termijnen waarbin­nen het werk moeten worden geleverd, zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeenge­komen. Bij overschrijding van de levertijd zal de leverancier in overleg treden met de afnemer.
 2. Bij niet-tijdige nakoming van de afgesproken levering kan de leverancier eerst in verzuim zijn nadat de afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. Leverancier is voor schade als gevolg van niet-tijdige nako­ming slechts aansprakelijk als deze is te wijten aan opzet of grove schuld van hem of van zijn ondergeschik­ten, voor zover de laatsten overeenkomstig zijn uitdrukkelijke instructies handelden.
 4. Overschrijding van de prestatietermijn voor het te leveren werk geeft de afnemer geen recht tot weigering van diensten en/of zaken.
 5. Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de apparatuur om de door hem beoogde resultaten te bereiken, zowel voor wat betreft de installatie als het gebruik daarvan alsmede de resultaten die daarmee worden verkregen.
 6. Voor orders beneden een door leverancier vast te stellen bedrag kunnen, naast de verzendkosten, administratiekosten in rekening worden gebracht.

Reclames

 1. Indien de afnemer meent dat het werk ondeugdelijk is, dient deze de leverancier uiterlijk acht dagen nadat het werk gereed is gekomen schriftelijk en gemotiveerd hieromtrent te hebben bericht. Gebreken aan een deel van het werk geven niet het recht tot afkeuring van het geheel.
 2. Indien niet anders schrif­telijk is overeengekomen, is leverancier gerechtigd voor ondeugde­lijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. Het werk geldt in ieder geval als deugdelijk indien de afnemer het werk in gebruik heeft genomen of heeft doen nemen, heeft bewerkt of verwerkt of heeft doen bewerken of verwerken.

Verplichtingen van de leverancier

 1. De leverancier neemt bij de implementatie van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van de aangeboden diensten kunnen door leverancier in rekening worden gebracht.
 2. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de leverancier de afnemer of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door de leverancier bepaald.

Verplichtingen van de afnemer

 1. De afnemer is jegens de leverancier gehouden om de implementatie van het aangeboden werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de leverancier en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. Afnemer draagt zorg voor de vereiste telefoonaansluiting en de betaling van telefoon- en abonnementskosten noodzakelijk voor het verkrijgen van toegang tot het werk.
 3. Afnemer zal, indien van toepassing, een geschikte ruimte voor implementatie ter beschikking stellen, in overeenstemming met de aanwijzingen van leverancier. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt montage en installatie voor rekening van afnemer.
 4. Indien de aanvang en de voortgang van de implementatie wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de leverancier voortvloeiende schade door de afnemer te worden vergoed.

VI Duur en beëindiging van duurovereenkomsten

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend na afloop van de overeengekomen termijn met twaalf maanden verlengd. Opzegging van de overeenkomst door afnemer dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de overeengekomen termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. De looptijd van de overeenkomst vangt aan vanaf het moment van oplevering van de dienstverlening. Vanaf dat moment zullen de huurpenningen en verbruikskosten maandelijks in rekening worden gebracht en geïncasseerd op basis van de door afnemer aangeleverde en getekende automatische bankincasso.

VII Apparatuur en installatie

 1. Het is afnemer niet toegestaan apparatuur te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Indien afnemer zonder toestemming de apparatuur modificeert, is afnemer aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen of het netwerk van leverancier als gevolg daarvan.
 2. In geval van zelfinstallatie van het werk dient de afnemer de instructies van leverancier op te volgen. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie door afnemer.
 3. Indien afnemer voor de installatie gebruik maakt van installatie door een monteur, dient afnemer alle medewerking en toegang te verlenen ten einde de monteur het werk te kunnen laten installeren.
 4. Tijdens installatie is het mogelijk dat het werk tijdelijk niet beschikbaar is.
 5. Indien afnemer gebruik maakt van andere apparatuur dan door leverancier te leveren apparatuur, staat leverancier niet in voor de correcte werking daarvan, noch aanvaardt leverancier enige aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van deze apparatuur. Afnemer is jegens leverancier aansprakelijk voor iedere schade als gevolg van deze apparatuur aan eigendommen of het netwerk van leverancier.

VIII Onderhoud en storingen

 1. Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en zo spoedig mogelijk naar beste kunnen opgelost.
 2. Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het netwerk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het netwerk, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de afnemer jegens leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk afnemer tijdig te informeren.
 3. Leverancier is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor mogelijk ondervonden gevolgschade – waarin begrepen het derven van inkomsten – door het niet beschikbaar zijn van het werk.

XI Garantie

 1. Op apparatuur wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de desbetreffende apparatuur gevoegde Garantie- en Servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering of, indien de apparatuur door leverancier geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.
 2. De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen, zulks ter keuze van leverancier, van apparatuur of onderdelen die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen tengevolge van materiaal- en/of fabricagefouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden eigendom van leverancier. Indien leverancier van oordeel is dat een defect buiten de garantiebepalingen valt, worden de reparatiekosten aan afnemer in rekening gebracht.
 3. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van leverancier. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient franco aan leverancier ter reparatie te worden opgestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van afnemer, zullen reiskosten in rekening worden gebracht.
 4. De garantieverplichting van leverancier vervalt indien de apparatuur door afnemer of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar het oordeel van leverancier, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van storingen door van buiten komend onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door afnemer van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
 5. Iedere andere garantie, zoals geschiktheid voor de door afnemer gewenste toepassing of dat de apparatuur geheel foutloos en zonder onderbreking zal functioneren, alsmede iedere andere herstel- of terugnemingplicht zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Tot enigerlei verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, zal leverancier nimmer gehouden zijn.

X Gebruiksregels

 1. Afnemer zal leverancier op geen enkele wijze hinderen bij de levering van het werk. Zo is het afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van leverancier, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van leverancier en/of overige (internet)gebruikers, een en ander naar het oordeel van leverancier.
 2. Afnemer zal zich onthouden van het verspreiden van computervirussen of computerwormen via het werk.
 3. Afnemer zal zich onthouden van het door middel van het werk verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet.
 4. Afnemer zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die het werk geheel of gedeeltelijk (kunnen) verstoren, beschadigen of minder efficiënt maken of zodanige handelingen dat de effectiviteit of functionaliteit van het werk op enige wijze nadelig wordt beïnvloed.
 5. Afnemer zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
 6. Afnemer zal de dienstverlening niet gebruiken teneinde ongeoorloofd toegang te krijgen tot een gedeelte of onderdeel van de dienstverlening of enig gedeelte of onderdeel van eigendom van derden (m.n. netwerk- en computersystemen) waarmee hij via de dienstverlening (of elk ander direct of anderszins aangesloten netwerk) in contact komt.
 7. Afnemer zal zich onthouden van de uitvoering van, deelname of steun aan zaken als:

  het versturen van computervirussen of andere bestanden die de (goede werking van) software van leveranciers/of derden kunnen beschadigen en/of overbelasten;

– het versturen van ongevraagde grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (SPAM), mailbommen, junkmail, bulk e-mail, kettingbrieven of piramide-verkoopstructuren;

– het vervalsen van toegangscodes;

– het vervalsen of blokkeren van berichtaanhef en/of adressen of enige andere handeling met de bedoeling zijn ware identiteit te verhullen of derden in diskrediet te brengen;

– derden opgeven voor abonnementen gebaseerd op e-maillijsten tenzij de afnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft van leverancier;

 • het plaatsen van binaire codes (d.w.z. gegevens zoals beeld, geluid, enz.) naar nieuwsgroepen met uitzondering van nieuwsgroepen die hiervoor specifiek zijn ontwikkeld;

of de uitvoering hiervan of deelname hieraan mogelijk te maken.

 1. Afnemer is verantwoordelijk voor het maken van kopieën en back-ups van alle zaken die door de afnemer gepubliceerd worden met behulp van de dienstverlening. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het herstellen of het verlies van bestanden.
 2. Afnemer zal leverancier onverwijld in kennis stellen van enig onbevoegd gebruik van de gebruiksnaam en wachtwoord of elke andere inbreuk op de veiligheid die afnemer gewaar wordt. Alleen dan zal leverancier zich ertoe kunnen inspannen om misbruik van het werk uit naam van de afnemer te voorkomen.

XI Eigendomsvoorbehoud

 1. Leverancier of zijn toeleverancier blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) die nodig zijn voor het leveren van de aangeboden dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Afnemer is, zolang hij openstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door leverancier ter beschikking gestelde zaken te vervreemden of daarop een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de afnemer zich geen akte te ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd in welk geval de afnemer zich aan verduistering schuldig zal maken.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

XII Prijzen en Betaling

Prijzen

 1. De overeengekomen prijs voor het werk geldt als vast, behoudens het bepaalde in lid 51 van dit artikel. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en in Euro’s ( € ) uitgedrukt.
 2. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van kostprijzen en tarieven van materialen, transportkosten, loonkosten, sociale lasten, belastingen, fabrieksprijzen van leveranciers of, in het algemeen, omstan­dighe­den die met deze factoren vergelijkbaar zijn. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer niet het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen of op enige manier te wijzigen.
 3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering en onderhoud van het werk binnen een 40-urige werkweek gedurende normale kantoortijden en werkdagen. Onder normale werkdagen wordt niet verstaan: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, andere nationaal erkende of door de regering uitgeroepen feest- of herdenkingsdagen.
 4. Voor uitvoering van werkzaamheden in opdracht van afnemer en met akkoord van leverancier binnen de arbeidswetgeving, buiten de normale kantoortijden en werkdagen is sprake van overwerkuren die als meerwerk gefactureerd wordt conform onderstaande toeslag:

maandag t/m vrijdag 18:00 – 24:00 + 25%

maandag t/m vrijdag 00:00 – 07:00 + 75%

zat-,zon- en bijzondere dagen 00:00 – 24:00 + 100%

 1. De overeengekomen prijs is exclusief kosten gemaakt op verzoek van afnemer, zoals eventuele verblijfkosten of andere dan voor woon-/werkverkeer voor afnemer gereden kilometers. Voor deze kilometers geldt het tarief dat door het Nederlands Ministerie van Financiën wordt erkend als maximale belastingvrije vergoeding. Tevens zal voor de bestede reistijd het standaard uurloon van de betreffende medewerker in rekening worden gebracht met behoud van het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten te claimen.

        Betalingen algemeen

 1. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen, zonder korting, verrekening of compensatie. De betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn.
 2. Leverancier is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoe­ring van de opdracht een door haar te betalen voor­schot c.q. vooruit­betaling van de afnemer te ver­langen alvo­rens over te gaan tot (verdere) uitvoering van het werk.
 3. Door het accepteren van voorschotten verplicht leverancier zich niet tot volledige uitvoering van het werk.
 4. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, is de afnemer vanaf de dertigste dag na factuurdatum een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd ten bedrage van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
 5. Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in artikel 55 is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige betaling van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incas­sokosten, daaronder begrepen de kosten voor advoca­ten, deurwaarders en incassobureaus.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een bedrag van 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van  € 250,00.

 1. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna ter dekking van de uitgevoerde dienst(en), met dien verstan­de dat deze betalingen eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
 2. Bij opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst, om welke reden dan ook, worden alle facturen direct opeisbaar.

        Betalingen dienstverlening

 1. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum de openstaande betaling door leverancier laten afschrijven c.q betalen van zijn bankrekening, middels een door afnemer afgegeven en/of ondertekende geldige automatische bankincasso indien overeengekomen. Een en ander zonder korting, verrekening of compensatie. De betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, door redenen die niet aan leverancier zijn toe te rekenen, is leverancier gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. Verder is leverancier gerechtigd een tussentijdse factuur te sturen, dan wel te incasseren, indien gedurende een lopende periode het maandelijkse verbruik van €  250,00 wordt overschreden.
 2. Indien afnemer zonder aankondiging – of naar het oordeel van leverancier op onjuiste gronden – de betaling ongedaan maakt, is leverancier gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang (tijdelijk) te beëindigen.
 3. Indien afnemer meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient afnemer dit binnen 4 dagen na factuurdatum schriftelijk en/of per e-mail aan leverancier bekend te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting door afnemer kan pas sprake zijn na schriftelijke toestemming van leverancier.
 4. Indien de bezwaren na onderzoek door leverancier ongegrond blijken, is afnemer de in redelijkheid door leverancier gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door leverancier gegenereerde gegevens leidend.
 5. Afnemer dient in Nederland woonachtig te zijn en/of een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bankinstelling.
 6. Leverancier behoudt zich het recht om een credit-check uit te voeren. Naar aanleiding van deze credit-check wordt door leverancier beoordeeld of de afnemer in aanmerking komt voor pre-paid of post-paid afrekening.

XIII Ontbinding van de overeenkomst

 1. Onverminderd hem verder toekomende rechten is leverancier ­bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk op te schorten, hetzij het werk te beëindigen indien de afnemer: niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden; zijn opeisbare schulden onbetaald laat of insolvent wordt; surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; zijn bedrijf staakt of indien beslag onder afnemer wordt gelegd; niet voldoet aan de vordering van leverancier tot zekerheidsstelling; in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten dan wel het voor leverancier te voorzien is dat hij daarin zal tekortschieten.
 2. Beëindiging en schorsing zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat leverancier gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding. Alle vorderingen welke leverancier in deze op de afnemer mocht hebben, zullen terstond en ten volle opeis­baar zijn.

XIV Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier, diens werknemers en/of hulppersonen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onzorgvuldigheden of stagnatie in de door derden geleverde telecommunicatie infrastructuur c.q. transportvoorziening.
 3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de over­een­komst met de afnemer is beperkt tot het bedrag (exclusief B.T.W.) van de aan de leverancier opgedragen levering, althans een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijk­heid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn aansprakelijkheidsverzekering en de door deze verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krach­tens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer hem ter zake volledig vrijwaren en leverancier alles vergoe­den wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 5. Leverancier spant zich in om het werk continue beschikbaar te stellen. Vanwege de aard van het werk kan echter geen garantie worden gegeven dat hier te allen tijde gebruik van kan worden gemaakt.

XV Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van leverancier.
 2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden. Hieronder worden mede verstaan ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, het niet voldoen door toeleveranciers van de leverancier aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, verlies van de te verwerken onderdelen, oorlog, mobilisatie, terrorisme, onlusten, overstroming, stremmingen in het verkeer, brand, stakingen, acties van vakbonden, opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. In geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden als bedoeld in de artikelen 77 en 78 is leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle door leverancier tot dan toe gemaakte kosten zullen alsdan terstond en ten volle opeisbaar zijn.

XVI Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 3. In afwijking van het voorgaande artikel is de leverancier bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter. In geval een geschil tot de competentie van de rechtbank behoort, zal de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zijn.

XVII Slotbepaling

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in onderling overleg de nietige dan wel buiten werking gestelde bepaling omzetten in een beding dat rechtens wel toelaatbaar is, één en ander conform hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst hebben voorgestaan.